2 đề thi học sinh giỏi môn Lý 9 và đáp án tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH,TUYÊN QUANG
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:10' 13-03-2011
Dung lượng: 205.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN THI: HOÁ HỌC - LỚP 9 THCS
Ngày thi: 14/4/2010
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra khí SO2 (duy nhất) Nếu khử hoàn toàn a gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo ra bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được lượng SO2 bằng 9 lần lượng SO2 ở phản ứng trên. 1.Viết phương trình hóa học xảy ra trong hai thí nghiệm trên 2. Xác định công thức của oxit sắt. Câu 2 (3,0 điểm) Cho 3,28 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 400 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,24 gam chất rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 2,40 gam chất rắn D. 1.Tính nồng độ mol/lit của dung dịch CuSO4. 2.Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 3. Tính thể tích khí SO2 thoát ra (đktc) khi hòa tan hoàn toàn chất rắn B trong H2SO4 đặc nóng dư. Câu 3 (4,0 điểm) X là oxit của kim loại M, trong đó M chiếm 80% khối lượng. Cho dòng khí H2 qua ống sứ chứa a gam chất X đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn trong ống còn lại b gam. Hòa tan hết b gam chất rắn này trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch Y và khí NO duy nhất thoát ra. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,025a gam muối Z. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. 1.Xác định công thức của X, Z. 2. Tính thể tích của NO (đktc) theo a, b. Câu 4 (3,0 điểm) Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Sau phản ứng tách lấy hỗn hợp X chỉ gồm este, axit và rượu. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp X thì thu được 12,768 lít khí CO2 (đktc) và 8,28 gam H2O. Nếu cũng cho hỗn hợp X như trên tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thì thu được 3,84 gam rượu và b gam muối khan. Hóa hơi hoàn toàn lượng rượu trên thì thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 3,36 gam N2 (đo ở cùng điều kiện t0, p). 1.Tính b và hiệu suất phản ứng este hóa. 2. Xác định CTPT của rượu và axit. Tính %m các chất trong X. Câu 5 (3,0 điểm) X là một hợp chất hữu cơ. Trong X tỷ lệ khối lượng của O so với các nguyên tố còn lại là 4:7. Đốt cháy hoàn toàn X chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỷ lệ số mol là 1:1. Tổng số mol các chất tham gia phản ứng cháy tỷ lệ với tổng số mol các sản phẩm là 3:4. 1.Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X. 2.Xác định công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử vừa tìm được, biết X đơn chức. Câu 6 (4,0 điểm) Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C8H12O5. Cho 0,01mol A tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, sau khi cô cạn thu được hơi một rượu có ba nhóm -OH và 1,76 gam hỗn hợp chất rắn gồm muối của 2 axit hữu cơ đơn chức. Xác định công thức cấu tạo có thể có của A (không cần viết khai triển công thức gốc hidrocacbon của axit) ----------------------Hết---------------------- (Đề thi này có 01 trang) Cho: H = 1, O =16, N = 14, C = 12, Na = 23, Cu = 64, Fe = 56, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Zn = 65. Họ và tên thí sinh:................................................................................................................................. Giám thị 1:..........................................................Giám thị 2:...............................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG HÓA 9 NĂM 2010

Câu

Nội dung
Thang điểm

1


3,0


1.
- Đặt công thức của oxit sắt là FexOy (n mol). Pthh:
2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 ( xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O (1)
n 
FexOy +
 
Gửi ý kiến