Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:59' 30-11-2010
Dung lượng: 474.5 KB
Số lượt tải: 1038
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CHƯƠNG II
I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
1.Nêú đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x , ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số
CÂU 1: Nêu khái niệm của hàm số f(x)
2.Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức .
CÂU 2: Một hàm số f(x) có thể biểu diễn dưới dạng nào ?
Tiết 28
ÔN TẬP CHƯƠNG II
I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
3.Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị hàm số y = f(x)
CÂU 3: Thế nào là đồ thị của hàm số f(x) ?
4.Với x1, x2 bất kỳ thuộc R:
Nếu x1Nếu x1 f(x2)thì y=f(x) nghịch biến trên R
CÂU 4: Khi nào thì hàm số f(x) đồng biến ?
nghịch biến?
Tiết 28
ÔN TẬP CHƯƠNG II
I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
5.Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b , trong đó a , b là các số cho trước và a  0
CÂU 5: Định nghĩa hàm số bậc nhất
6.Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi xR và có tính chất sau :
đồng biến trên R khi a > 0
nghịch biến trên R khi a < 0
CÂU 6: Nêu tính chất của hàm số
bậc nhất.
Tiết 28
ÔN TẬP CHƯƠNG II
CÂU 7: Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
Tiết 28
8.Góc α tạo bởi đường thẳng y = ax+b (a  0) và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT
9) a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax +b (a 0)
I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Tiết 28
I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
8.Hai đường thẳng: (d): y = ax+ b(a  0)
(d’): y = a’x+b’ (a’ 0)
*(d) và (d’) cắt nhau  a  a’
*(d) và (d’) cắt nhau tại một điểm trên
trục Oy  a  a’;b = b’
*(d) và (d’) song song với nhau  a = a’ ; b  b’
*(d) và (d’) trùng nhau  a = a’ ; b = b’
* (d) và (d’) vuông góc với nhau  a.a’ = -1
CÂU 10 : Nêu điều kiện để hai đường thẳng
(d):y = ax+ b (a  0) và (d’): y = a’x+b’(a’ 0)
* cắt nhau
* cắt nhau tại 1 điểm trên trục Oy
* song song với nhau
*trùng nhau
* vuông góc với nhau
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Tiết 28
Bài số 32 sgk/trang 61
a) Hàm số bậc nhất y = (m – 1)x +3 đồng biến
 m -1 > 0
 m > 1
Vậy:Với m > 1 thì hàm số đồng biến
b) Hàm số bậc nhất y = (5 – k)x+1 nghịch biến
 5 - k < 0
 k > 5
Vậy:Với k > 5 thì hàm số nghịch biến
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Tiết 28
II/Bài tập :
Bài 34 sgk/trang 61
Hai đường thẳng y = (a -1)x +2 (a 1) và
y =(3 - a)x+1 (a 3) song song với nhau
 a - 1 = 3 - a ; a  1; a  3( đã có 2  1)
 a = 2 (nhận )
Vậy: Với a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song
ÔN TẬP CHƯƠNG II
II/Bài tập :
Tiết 28
Bài 36 sgk/trang 61
ÔN TẬP CHƯƠNG II
II/Bài tập :
Tiết 28
Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi:
c) (d) và (d’) không thể trùng nhau vì có tung độ gốc khác nhau (do 3 ≠ 1)
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Bài 37ab sgk/trang 61
A
O
y = 0,5x+2
)
B
C
1,2
2,6
y = 5- 2x
Đường thẳng y = 0,5x+ 2
qua 2 điểm: M(0; 2) và A(-4; 0)
Đường thẳng y = -2x+ 5
qua 2 điểm: N(0; 5) và B(2,5; 0)
b) Ta có: A(-4; 0); B(2,5; 0)
Tiết 28
*Soạn bài tập 37c,d , 38 / SGK trang 61- 62
* Bài tập mới:
Tìm giá trị của k sao cho đồ thị hai hàm số bậc nhất :
y = (5k+1)x- 3 và y = (3k-2)x+2 là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng -3.
2. Cho biết đường thẳng y =ax+5 cắt trục hoành tại điểm B có hoành độ bằng -3, đường thẳng y = a’x+ 2,4 cắt trục hoành tại điểm C có hoành độ bằng 4 và hai đường thẳng này cắt nhau tại A.
a/ Tìm a, a’
b/ Vẽ đồ thị hai hàm số với a, a’ tìm được ở câu a/ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy
c/ Tìm tọa độ giao điểm A
d/ Tính các góc của tam giác ABC (tính đến đơn vị phút)
e/ Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC
*Chuẩn bị kiểm tra viết
Hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến