DE + DAP AN THI HSG TIN 9 (THO)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 05-11-2008
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 617
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC 9– VÒNG 3
GIAN: 150 PHÚT
NGÀY THI: 13/10/2008
Viết chương trình tìm các vị trí xuất hiện chuổi S1 trong chuổi S? (6 đ)
Dữ liệu vào: Chuổi s và chuổi s1.
Kết quả ra: Các v ị trí tìm s1 trong s.
Ví dụ:

Input
Output

Test 1
‘aaahocjhochoc’
‘hoc’
 4 8 11


Test 2
‘adddddee’
‘dd’
 2 3 4 5

Tên tập tin:D: hivong3 imchuoi.pas
Nhập vào một chuổi sau đó xuất ra (các)từ dài nhất trong chuổi? (6Đ)
Dữ liệu vào: Một chuổi.
Kết quả ra: Các từ dài nhất trong chuổi.
Ví dụ:

Input
Output

Test 1
 Tran Nguyen dao
 Nguyen


Test 2
Tran quang dao bgggg
quang
bgggg

Tên tập tin:D: hivong3Tu-max.pas
Bờm và cuội là 2 học sinh rất giỏi tin học và thường liên lạc với nhau bằng thư điện tử (Email). Nhưng những bức thư mà hai bạn gởi cho nhau chỉ toàn là dãy những chữ số liền nhau. Cả hai bạn đều có chương trình mã hoá các con số thành những ký tự và ngược lại giải mã các con số thành ký tự, theo qui định hai bạn sẽ chuyển những ký tự mình định gởi thành các con số là thứ tự của ký tự đó trong bảng mã ASCII (ví dụ : A:65; B:66) từ chữ thường máy chuyển thành chữ hoa rồi mã hoá thành các con số.(ví dụ: a(A(65, b(B(66). Sau khi mã hoá sẽ chuyển thư đi. Người nhận có chương trình để giải mã các con số thành những ký tự in hoa (vdụ: 6566326768(AB CD). Em hãy viết
Chương trình 1 (d: hivong3MAHOA.pas) để mã hoá 1 xâu ký tự thành các chữ số. (4Đ)
Ví dụ:
Input
Output

Di an che?
68733265783267726963

Chương trình 2 (d: hivong3GIAIMA.PAS) để giải mã 1 chuổi số thành các ký tự. (4Đ)
Ví dụ:
Input
Output

79326865853286658963
O dau vay?


ĐỀ THI CÓ 1 TRANG - HẾT ĐÁP ÁN VÒNG 3 -NGÀY THI: 13/10/2008
Timchuoi.pas
var s,s1:string;
begin
readln(s);
readln(s1);
while pos(s1,s)>0 then
begin
write(pos(s1,s):4);
s[pos(s1,s)]:=chr(1);
end;
readln;
end.
Tu-max.pas
var s,s1:string;
a:array[1..128]of string;
i,j,max:integer;
begin
readln(s);
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos(#32#32,s)>0 do delete(s,pos(#32#32,s),1);
j:=1;
for i:=1 to length(s) do
begin
if s[i]<>#32 then a[j]:=a[j]+s[i]
else inc(j);
end;
max:=length(a[1]);
for i:=1 to j do
if length(a[i])>max then max:=length(a[i]);
writeln(`(cac) tu dai nhat: (co `,max,` ky tu:)`);
for i:=1 to j do
if length(a[i])=max then writeln(a[i]);
readln;
end.
2 chuong trinh
Mahoa.pas
uses crt;
var s:string;
i:integer;
begin
clrscr;
writeln(`Nhap chuoi can ma hoa:`);
readln(s);
writeln(`Ma hoa thanh cac con so la:`);
for i:=1 to length(s) do
begin
s[i]:=upcase(s[i]);
write(ord(s[i]));
end;
readln;
end.
Giaima.pas
uses crt;
var s,s2:string;
ch:char;
i,x,d:integer;
begin
clrscr;
writeln(`Nhap chuoi so mat ma:`);
readln(s);
writeln(`Giai ma
 
Gửi ý kiến