Làm quen với Toán tiếng Anh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân giới thiệu
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:39' 14-03-2009
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 ngườiCác em hãy làm quen với các bài toán bằng tiếng Anh sau đây. Chúc các em học tốt.
***
1. (a) It is given that ( = {1, 2, 3, 4, 5, ..., k} where k is a positive integer.
P is a subset where P = {x: x is a prime number}.
Q is another subset and Q = {x: the unit digit is 9}
(i) List all the members of Q given that k = 100
(ii) If n(P ( Q) = 4, list the elements of the set P ( Q and hence state the largest possible value of k.
(b) It is given that n(() = 23, n(A ( B) = x, n(A) = y, n(B) = 2y and n(A` ( B`) = 7.
(i) Use a Venn diagram and show that 3y = 16 + x
(ii) Hence find the least possible value of y.
2. Find the equation of the perpendicular bisector of AB where A is (3, 10) and B is (7, 2)
3. The roots of the quadratic equation x2 - x + = 0 are ( and (
Without using a calculator, show that + = 
4. The tangents TA and TD are drawn from a point T to the circle, centre O. The diameter DB and the tangent TA when produced meet at E. Given that ( ADO = 26o, find
(a) ( ADT
(b) ( ATD
(c) ( BAE
(d) ( ACD ( C is a point on the cirlce, centre O)

Tôn Nữ Bích Vân giới thiệu

Solution:
1. (a) (i) Q = {9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99}
(ii) P ( Q = {19, 29, 59, 79} ; k = 88
(b)

least value of y = 6 [when x = 2]
2. The mid-point of AB is (5, 6). The gradient of the line AB is = -2. The perpendicular is the
line with gradient and passing through the
point (5, 6). Equation of the perpendicular of AB is:
y - 6 = (x - 5)
y = x + 
Alternative method
Let P(x, y) lie on the perpendicular of AB.
Therefore PA = PB
( = 
( x2 - 6x + 9 + y2 - 20y + 100 = x2 - 14x + 49 + y2 - 4y + 4
Simplifying, 8x - 16y + 56 = 0
( y = x + 
3. The quadratic equation whose roots are ( and ( is (x - () (x - () = 0
x2 - (( + ()x + (( = 0
By inspection: ( + ( = 
(( = 
Now [Hence shown]
4. (a) (ODT = 90o (tan ( rad. )
(ADT = 90o - 26o
= 64o
(b) TA = TD (tangents from an external point)
(TDA = (TAD (base (s of isos. ()
(ATD = 180o - 64o - 64o (( sum of ()
= 52o
(c) (BAE = (ADB (( in alt. segment) = 26o
(d) (ACD = (ADT (( in alt. segment) = 64o
No_avatar
Mong cô giới thiệu thêm
Avatar
Cảm ơn bạn về món quà thật ý nghĩa nhé.
Avatar
Em phải đính chính lại thôi: Chân thành cảm ơn cô rất nhiều. Trang riêng của cô thật tuyệt vời.
 
Gửi ý kiến