Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Doãn Thị Ngát
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Khải
Quận/huyện Huyện Tứ Kỳ
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 573 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23556 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này