Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758603
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5181972
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363230
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3168915
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134530
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2674940
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620786
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422284