Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường PT DTNT Trà Vinh
Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
Tỉnh/thành Trà Vinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 23 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 94 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này